Artikel 1. Algemeen / toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MooiVilt zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden is tevens via Internet te raadplegen, zie http://www.mooivilt.nl
1.2 Het accepteren van een aanbieding, het doen van een bestelling dan wel het aangaan van een overeenkomst houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slecht schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MooiVilt worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MooiVilt ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van MooiVilt zijn vrijblijvend en MooiVilt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Bestellingen via de website of telefonisch  zijn enkel bindend indien aanvaard  door MooiVilt door middel van een schriftelijke orderbevestiging. Afwijkingen in de orderbevestiging dienen onverwijld medegedeeld te worden aan MooiVilt.
2.3 Offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk en gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien de offerte geen termijn vermeldt, is de offerte geldig gedurende acht (8) kalenderdagen.
2.4 MooiVilt is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MooiVilt dit mee binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

Artikel 3. Prijzen / betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn exclusief B.T.W., belastingen, heffingen, verzendingskosten, verzekeringen en installatie. Valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven en aankoopprijzen kunnen MooiVilt de prijzen doen wijzigen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling gebeurt op het ogenblik van orderbevestiging van MooiVilt. Bij orderbevestiging 30% van het factuurbedrag, restant contant bij de levering van de producten of per bank voordat de producten worden uitgeleverd. MooiVilt kan levering of service opschorten tot volledige betaling. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van twee procent (2%) per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is MooiVilt gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door MooiVilt.

Artikel 4. Levering
4.1 De door MooiVilt opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Levering kan ook plaatsvinden in gedeelten. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Indien u de levering weigert zonder MooiVilt’s goedkeuring moet u MooiVilt vergoeden voor de gemaakte onkosten en verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan MooiVilt verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Tot aan de eigendomsovergang moet u onze producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en mag onze producten niet wijzigen, verpanden of verkopen. MooiVilt heeft ten alle tijden toegang tot de producten.
5.2 Indien u de producten verkoopt voor de eigendom is overgegaan, wordt u MooiVilt’s gevolmachtigde en de inkomsten voortvloeiend uit die verkoop komen ons toe en worden door u afzonderlijk van uw algemene fondsen bijgehouden. MooiVilt kan dagvaarden om het onbetaalde bedrag betaald te krijgen voor de eigendomsovergang.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door MooiVilt geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 MooiVilt garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industriële eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u MooiVilt daarvan onverwijld en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft MooiVilt de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De producten dienen in de originele staat met verpakking geretourneerd te worden.
7.3 Indien er een garantietermijn voor bepaalde producten is overeengekomen, garandeert  MooiVilt u dat de betreffende producten vrij van gebreken zijn gedurende garantietermijn. Indien een product gebrekkig is gedurende deze termijn herstelt of vervangt MooiVilt het product binnen een redelijke termijn. MooiVilt is eigenaar van alle vervangen producten of onderdelen.
 

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heef MooiVilt ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MooiVilt gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 MooiVilt is niet aansprakelijk voor vertragingen (inclusief levering of service) veroorzaakt door omstandigheden waarover MooiVilt geen redelijke controle heeft en heeft recht op uitstel voor levering. Omstandigheden zoals: stakingen, problemen met leveranciers/transport/productie, schommelingen in valutakoersen, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen. Indien de overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder recht op schadevergoeding.
8.3 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MooiVilt kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Bestellingen / communicatie
9.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en MooiVilt , dan wel tussen MooiVilt en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MooiVilt, is MooiVilt niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MooiVilt.

Artikel 10. Ontbinding
MooiVilt mag de overeenkomst ontbinden door schriftelijk kennisgeving indien u:
   1. verzuimt tijdig te betalen en verzuimt te betalen binnen 8 dagen na schriftelijke  
       kennisgeving,

Elke partij mag de overeenkomst ontbinden door schriftelijk kennisgeving indien de tegenpartij:
   1. een materiële of aanhoudende inbreuk pleegt op de overeenkomst en verzuimt dit binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving van de ander te herstellen; of
   2. Insolvent wordt of niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden.
 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
11.3 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de Voorwaarden geldig.
11.4 MooiVilt kan haar verplichtingen uitbesteden aan een bekwame derde. Voor het overige mag geen enkele partij verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden.

Artikel 12. Diversen
12.1 Wanneer door MooiVilt gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat MooiVilt deze Voorwaarden soepel toepast.
12.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met MooiVilt in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MooiVilt vast te stellen nieuwe toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

Algemene voorwaarden Van MooiVilt en Cute-Factory, gevestigd te Apeldoorn, Nederland.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, met name de overeenkomsten aangaande levering van zaken aan onze kopers.
2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’, wordt de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee wij een (koop)overeenkomst hebben gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
3. Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Als ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Tenzij de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet hieraan niets af.
5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden.

Artikel 2 Offertes
1. Al onze offertes moeten worden gezien als uitnodigingen aan de potentiële koper, tot het doen van een aanbod. Zij binden ons niet, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.
De aan ons gegeven order geldt als aanbod, die pas na schriftelijke
bevestiging van onze kant (de zogenaamde orderbevestiging) als aanvaard
kan worden beschouwd.
.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst met ons, komt pas dan tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard, om precies te zijn: vanaf het moment waarop wij de orderbevestiging hebben verzonden.
2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of wijzigen, afgegeven in deze 8 dagen, kan niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de oorspronkelijke order tot stand komt, als wij de order hebben aanvaard/bevestigd binnen deze periode van 8 dagen.
3. Wij gaan ervan uit dat de door ons aan de koper verzonden orderbevestiging de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weergeeft. Is de koper van mening dat dit niet zo is, dan moet ons dit hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging, schriftelijk laten weten.
4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen als deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Prijzen
1. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting en - tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen - exclusief eventuele verpakking en kosten voor verzenden.
2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen, zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen, die op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam, golden.
3. Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.
Wij behouden ons ook het recht om zo’n geval de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst. Dit recht
heeft de koper ook, als wij ons binnen 3 maanden na het sluiten
van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de
kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs
voortvloeit.
Maakt de koper van dit recht gebruik, dan moet hij binnen 5 dagen
na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons, bij aangetekende
brief de ontbinding inroepen.

Artikel 5 Aflevering- en leveringstermijnen
1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, als alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden gelden niet als fatale termijn, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering moeten wij schriftelijk in gebreke worden gesteld.
In geval de situatie afwijkt van het bovenstaande en in de overeenkomst een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd wanneer de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
2. Tenzij de koper zelf voor expediteur zorgt, worden de zaken door ons verzonden op een volgens ons gunstige manier, met door ons te kiezen expediteurs, voor rekening en risico van de koper.
3. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke manier te laten plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
4. Als de levering in gedeelten plaatsvindt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
5. De koper moet het gekochte binnen de overeengekomen tijd afnemen.
Gebeurt dit niet, dan zijn wij gerechtigd om op - naar onze keuze - op grond
van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen, dat de
bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, of om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
Als de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd
de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
Als de koper zoals hierboven omschreven in gebreke blijft, wordt ervan uitgegaan dat de zaken zijn afgeleverd en zullen wij deze voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten,
opslaan.

Artikel 6 Reclame door koper
1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van - en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Onze producten zijn handgemaakt en daardoor per geproduceerd artikel uniek.
De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleineleur- en maatverschillen.
2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
4. Ieder vorderingsrecht van de koper op gebreken in door ons geleverde zaken, vervalt als:
a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;

5. In geschillen over de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende producten c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige producten c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
2. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
3. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).
Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
4. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.
5. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van alles wat de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Als wij zoiets nodig achten, hebben wij het recht van de koper zekerheid over de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, maar uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. In dat geval moet de koper de verkregen gelden aan ons overdragen of, als ze niet tegen contante betaling zijn verkocht, de verkregen vorderingen aan ons overdragen.
4. Als tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, moet de koper voor ons een bezitloos pandrecht vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 9 Betaling
1. Betaling dient voraf te geschieden door middel van de geboden mogelijkheden in de webwinkel, in Nederlandse valuta of euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
2. Als de koper niet tijdig tot (volledige) betaling overgaat, is hij in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval hebben wij het recht, als voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen met de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van Voorts zijn wij in dat geval gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper dan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot het op een andere manier ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van volledige betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50, - alles exclusief omzetbelasting.
Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of op een andere manier uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
5. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
6. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 10 Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Als wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11 Toepasselijk recht
de zaken, of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 12 Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

De eenmanszaak MooiVilt , gevestigd te Apeldoorn, Nederland
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 MooiVilt | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel